Wniosek o pozwolenie na budowę

0
22
Rate this post

Wniosek o pozwolenie na budowę składamy we właściwym organie administracji architektoniczno – budowlanej – najczęściej jest to starosta. Jeżeli decyzyjny organ stwierdzi, że wniosek jest niekompletny, da nam jeszcze jedną szansę wysyłając pismo z nakazem usunięcia braków formalnych. Jeżeli nie dostarczymy wymaganych dokumentów, wniosek nie będzie rozpatrywany.

Urząd ma 65 dni na wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę. Jeżeli wniosek jest kompletny i nie wymaga dodatkowych uzgodnień, możemy otrzymać ją w ciągu miesiąca. Jeżeli zaś nasza inwestycja obwarowana jest koniecznością przeprowadzenia dodatkowych uzgodnień, m.in. z wydziałem ochrony środowiska czy konserwatorem zabytków, decyzja może nieco przesunąć się w czasie.

Od wydanej decyzji możemy się odwołać w terminie 14 dni. Pamiętajmy jednak, że nie tylko my mamy do tego prawo. Decyzję o pozwoleniu na budowę otrzymuje bowiem inwestor oraz właściciele, użytkownicy wieczyści lub zarządcy nieruchomości znajdujących się w obszarze oddziaływania obiektu, czyli nasi sąsiedzi. Pozwolenie na budowę staje się prawomocne, gdy w ciągu 14 dni żadna ze stron nie złoży odwołania.

Musimy pamiętać, że pozwolenie na budowę ważne jest 3 lata i w tym czasie bezwzględnie musimy rozpocząć budowę domu. Jeżeli nie zaczniemy, konieczne będzie ponowne przeprowadzenie formalności związanych z uzyskaniem zgody. Roboty budowlane również nie mogą być przerwane na dłużej niż na 3 lata.

Warto wiedzieć, że pozwolenie na budowę można przenieść z jednej osoby na drugą, np. jeżeli sprzedamy nieruchomość lub kupimy nieruchomość z wydaną decyzją. Nabywca musi złożyć oświadczenie o nabyciu praw własnościowych do nieruchomości i złożyć oświadczenie, że akceptuje wszystkie warunki zawarte w pozwoleniu.

Pamiętajmy, że zanim rozpocznie się budowa domu, musimy ją zgłosić z minimum siedmiodniowym wyprzedzeniem. Zgłoszenie rozpoczęcia budowy musi trafić do projektanta obiektu i inspektora nadzoru budowlanego.